Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.Toepassingsgebied.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen door de koper geplaatst en op onze verkoopcontracten, hier inbegrepen elke bijkomende levering van diensten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de koper uit, behoudens schriftelijk akkoord van de verkoper. Bij gebreke aan schriftelijk akkoord van de verkoper, zal geen enkele afwijking op de huidige voorwaarden toegelaten zijn. Elke rechtstreekse of onrechtstreekse bestelling zal slechts aanvaard zijn door de verkoper na schriftelijke bevestiging aan de koper of door de daadwerkelijke levering der producten.

2. Prijs en betaling.

Behoudens andersluidend beding, zijn onze prijzen opgegeven exclusief BTW en andere eventuele belastingen/kosten. De verkoopprijs is deze vermeld in onze tarieven van kracht op het ogenblik van het sluiten van de verkoop of deze opgenomen in onze offerten of deze van kracht op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling. Met het oog op de betaling behoudt de verkoper zich het recht voor waarborgen te eisen, naar zijn bestwil, zoals, bijvoorbeeld, wissel, gewaarborgde cheque, bankwaarborg. De verkoper kan eventueel een voorschot van 100% van de waarde van de bestelling vragen. De koper laat het de verkoper toe de globaal overeengekomen prijs te herzien, ten belope van een maximumbedrag van 30% van deze prijs en dit in functie van de verhoging, onder andere, tussen het ogenbik van het sluiten van de verkoop en de uitvoering ervan, van de werkelijke kost van de volgende parameters: producten, grondstoffen, lonen, energie en prijsschommeling tussen de aankoopvaluta van de grondstoffen en/of producten et de verkoopvaluta van de producten, hieronder verstaan dat deze parameters van toepassing zijn ten belope van het deel van de prijs dat overeenstemt met de kost die zij vertegenwoordigen. Behoudens andersluidend beding, zijn al onze facturen betaalbaar in Euro, contant en zonder korting, op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Elke betwisting aangaande een factuur dient, op straffe van niet-tegenstelbaarheid, aan de verkoper bij aangetekend schrijven betekend te worden ten laatste binnen de 10 dagen van de ontvangst ervan en, bij gebreke hieraan te voldoen, zal er geen rekening mee gehouden worden. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag, zal de koper aan de verkoper verschuldigd zijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een conventionele intrest van 12% per jaar en een forfaitaire vergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75€. Indien de koper één betalingstermijn niet naleeft, om welke reden dan ook, zal elke daarna komende betaling dienen geschieden bij het plaatsen van de bestelling. Daarenboven behoudt de verkoper zich in dat geval het recht voor de uitvoering van de overige lopende bestellingen te schorsen tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

3. Levering.

Onze producten worden geleverd bij de koper vertrek Lokeren. De franco leveringen zijn uitsluitend voorzien op het Vlaams territorium met uitsluiting van de provincie Wallonië voor bestellingen groter dan € 1500 netto exclusief BTW. De koper draagt bijgevolg de transportkosten en de risico’s aangaande de producten vanaf hun in bezit name en/of hun lading en/of hun ter beschikking stelling. Indien de koper een andere leveringsplaats zou aanduiden, zal de afhaling en, desgevallend, de stockage op zijn risico’s en kosten geschieden. De leveringstermijnen worden slechts ten indicatieven titel verschaft. Geen enkele laattijdigheid van levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de verkoopovereenkomst door de koper of tot het betalen van schadevergoeding door de verkoper. Daarenboven heeft de verkoper het recht te weigeren zijn producten te verkopen, dit in functie van de beschikbaarheid en de toereikendheid van zijn stocks, of om elk ander gerechtvaardigd motief, en heeft hij het recht gedeeltelijke leveringen door te voeren.

4. Eigendomsvoorbehoud.

De geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs, hierinbegrepen, desgevallend, de voormelde verwijlintresten en forfaitaire vergoeding. Bij gebreke aan betaling van de prijs op de vervaldag, is de verkoper gerechtigd deze terug te nemen op kosten van de koper, zelfs indien zij reeds gewijzigd of geïncorporeerd werden door deze laatste. Tot volledige betaling van de producten, mag de koper deze niet doorverkopen of ze in pand geven zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper. De koper verbindt er zich toe de verkoper in te lichten aangaande elk beslag door een derde gelegd op de verkochte producten waarvan de prijs niet volledig betaald is. Insgelijks verbindt de koper er zich toe de verkoper onmiddellijk in te lichten in het geval dat de onbetaalde producten zich zouden bevinden op een plaats door hem in huur genomen. De bestekken, tekeningen, schetsen en, meer algemeen, alle documenten die met de offertes doorgegeven worden, blijven de exclusieve eigendom van de verkoper en mogen in geen enkel geval aan derden meegedeeld worden.

5. Waarborg.

De koper heeft de verplichting, zelf of bij lasthebber, de producten na te kijken op het ogenblik van de levering en op dat ogenblik elk zichtbaar gebrek of niet-conformiteit m.b.t. de geleverde producten aan te zeggen en, bij gebreke hieraan te voldoen, zullen zij geacht worden aanvaard te zijn. Elke aanzegging van een verborgen gebrek aangaande de geleverde producten zal aan de verkoper betekend dienen te worden, bij aangetekend schrijven, binnen de vijf dagen van de ontdekking ervan door de koper of vanaf het ogenblik dat hij dit redelijkerwijze kon ontdekken en, bij gebreke hieraan te voldoen, zal geen enkele waarborg verschaft zal worden. Geen enkel product mag aan de verkoper teruggezonden worden zonder zijn voorafgaandelijke en schriftelijke toelating. De waarborg heeft een duur van één jaar en wordt uitdrukkelijk beperkt tot de herstelling of vervanging van het gebrekkige product of de terugbetaling of vermindering van de gefactureerde prijs, met uitsluiting van welke andere schadevergoeding dan ook. Daarenboven is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten in geval van schade tegelijkertijd veroorzaakt door een gebrek aan het geleverde product en door de fout van het slachtoffer of van een persoon waarvoor het slachtoffer verantwoordelijk is.

6. Weigering van een bestelling – annulatie of niet-uitvoering van een bestelling.

Indien de verkoper een bestelling weigert, waarbij hij hiervoor geen motief zal moeten opgeven, zal hij enkel gehouden zijn het eventueel ontvangen voorschot terug te betalen, met uitsluiting van welke schadevergoeding dan ook. Indien, met het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper, het de koper toegelaten is zijn bestelling te annuleren, zal hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van minimum 25% van de prijs van de bestelling, exclusief BTW met een forfait van 250€ exclusief BTW.

7. Overmacht.

Het plotseling plaatsvinden van elke gebeurtenis zoals, o.a., elke staking van productie, transport of levering, staking, lock-out, embargo, oorlog, terroristische aanslag of gevolg van aanslag, gebrek aan grondstoffen, epidemie, slechte weersomstandigheden, en, meer algemeen, elke gebeurtenis van gelijkaardige aard die de verkoper of zijn leveranciers beïnvloed en de uitvoering van zijn verbintenissen vertraagt of onmogelijk maakt, schorst de uitvoering van de verbintenissen van de verkoper. De verkoper zal het bewijs van het optreden van een dergelijk geval van overmacht binnen de kortste termijn aan de koper betekenen. De koper zal in geen enkel geval schadevergoeding kunnen vorderen van de verkoper voor geval van overmacht.

8. Onderaanneming en overdracht.

De verkoper zal de uitvoering van de bestelling, geheel of gedeeltelijk, in onderaanneming mogen geven of overdragen aan een derde, zonder het voorafgaandelijk akkoord van de koper.

9. Inwerkingstelling van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

Het feit dat de verkoper één of andere bepaling, of een deel van een bepaling, van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden niet in het werk stelt kan in geen enkel geval geïnterpreteerd worden als een verzaking zijnentwege hiervan nadien gebruik te maken of als het weer ter discussie stellen van de andere bedongen voorwaarden.

10. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht.

De rechtbanken te Dendermonde, zijn uitsluitend bevoegd voor de interpretatie van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en voor elk geschil, van welke aard ook, en enkel het Belgische recht is van toepassing.

11. Nietigheid of niet-tegenstelbaarheid.

De nietigheid of de niet-tegenstelbaarheid van één der hierboven bedongen bepalingen of van een deel ervan, om welke reden dan ook, brengt in geen geval de nietigheid of de niet-tegenstelbaarheid mede van de overige bepalingen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.